Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Ediční plán

(!) Do publikačního řízení - sestávajícího z a) posouzení oborové přiměřenosti článku a b) standard-ního anonymního recenzního řízení - průběžně přijímáme akademické články i MIMO níže uvedená témata. Speciální anglická vydání nejsou tematická.

2/2019

Vzdělávání v sociální práci

toto číslo dosud nevyšlo
vydání je plánováno na Březen / March 2019

zpět na ediční plán

obálka čísla
  • Deadline pro příjem rozšířených abstraktů akademických textů je 31. března 2018.
  • Zpětnou vazbu editora na abstrakt obdržíte do 30. dubna 2018.
  • Akademické texty můžete posílat do 1. září 2018.
  • Prakticko-publicistické texty můžete posílat do 8. února 2019.
  • Číslo vyjde 31. března 2019.

Anotace čísla

Takmer po šestnástich rokoch sa stáva témou nášho časopisu vzdelávanie v sociálnej práci. V tejto súvislosti si možno mnohí kladieme otázku či to nie je príliš neskoro, či nebolo potrebné venovať sa vzdelávaniu v sociálnej práci intenzívnejšie v oboch našich republikách a to najmä z toho dôvodu, že vydavateľom je Asociace vzdelávatelu v sociální práci v Českej republike, ktorá významne spolupracuje s Asociáciou vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku práve pri tvorbe tém a tematických zameraní časopisu. Je teda otázkou, či by takáto diskusia nemala byť intenzívnejšia a najmä viac frekventovaná.

Na druhej strane nie je možné prehliadať intenzívne diskusie, ktoré prebiehajú najmä v akademickom prostredí jednak k obsahu samotného vzdelávania a najmä ku kvalite vzdelávania v odbore sociálna práca. Je pravdou, že obsah vzdelávania je definovaný určitým štandardom, ktorý sleduje najmä akreditačná komisia, ako poradný orgán vlády na Slovensku a v Českej republike najnovšie Národní akreditační agentúra. Proces zmeny obsahu študijného odboru je najmä na Slovensku pomerne zložitý, pretože musí rešpektovať doteraz platný opis študijného odboru sociálna práca platný z roku 2003. Od tohto obdobia nebolo možné prakticky a flexibilne reagovať na niektoré zmeny v ponímaní sociálnej práce, najmä s rešpektovaním nových trendov vo vymedzení sociálnej práce aj samotnou Medzinárodnou asociáciou škôl sociálnej práce a Medzinárodnou federáciou sociálnych pracovníkov, ktorá upozorňuje v svojom obsahu najmä na podporu sociálnej zmeny, sociálnej súdržnosti a dodržiavanie práv a slobôd ľudí. Je otázkou či nie je najvyšší čas reagovať aj v tejto súvislosti na zmenu v obsahu vzdelávania v sociálnej práci zameranej najmä na sociálnu pomoc a či teda viac sa neorientovať aj na oblasti vymedzené v definícii sociálnej práce z roku 2014 a priority Globálnych štandardov vzdelávania (IASSW, 2004).           

Predpokladáme, že v tomto čísle by najmä z pohľadu vzdelávateľov mohla zarezonovať diskusia k nevyhnutnej inovácii obsahu vzdelávania v odbore sociálna práca. V tomto prípade by však bolo potrebné rešpektovať aj potreby praxe a praktického výkonu sociálnej práce, čo nie je možné bez intenzívnej komunikácie s relevantnými subjektmi, ktoré zabezpečujú výkon činnosti sociálnych pracovníkov.

Otázkou je, či vzdelávatelia dostatočne reflektujú odkazy absolventov štúdia vo vzťahu k obsahu, procesu vzdelávania alebo výkonu praxe počas, ale aj po ukončení vysokoškolského štúdia. Vhodné by bolo aj z tohto dôvodu prezentovať výskum, ktorý by poukázal na potreby praxe s cieľom implementovať prípadné požiadavky do obsahu vzdelávacích programov.

Je možné predpokladať, že pripravované číslo časopisu vytvorí priestor aj pre seriózne diskusie, ktoré súvisia s  úrovňou vzdelávania v odbore sociálna práca a s vysokým počtom absolventov sociálnej práce najmä na Slovensku.

Na druhej strane by mohol časopis poskytnúť priestor aj špecifikám vo vzdelávaní na vyšších odborných školách sociálnej práce v Českej republike. Aké je ukotvenie tejto formy v systéme vzdelávania sociálnych pracovníkov v kontexte zákona o vysokých školách a praktického uplatnenia absolventov vyšších odborných škôl sociálnej práce?         

Pomerne málo je frekventovaná téma ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov, ich odborná graduácia často vyznieva po ukončení vysokoškolského štúdia ako nesystémová a nekoncepčná. Viac pozornosti by sa v tejto súvislosti malo venovať aj teoretickým konceptom vzdelávania a špecializačnému vzdelávaniu.

Otázok do diskusie a tvorivých podnetov pre skvalitnenie vzdelávania v odbore sociálna práca je dostatok. Predpokladáme, že odborníci z praxe ale aj z akademického prostredia budú na tieto otázky hľadať odpovede.

  Prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.,
editor čísla

Nabídka nových knih

obalka
Nenásilná...
M. B.Rosenberg
obalka
Přerámování v...
Mark Tyrrell
obalka
Psychodiagnostika...
Elena Lisá
obalka
Jak mi dneska je?
Thomas Prünte
obalka
Praxe a metody...
T. Hradilková a kol.
obalka
Přechodové...
A. van Gennep
obalka
Autenticita
Stephen Joseph

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace