Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Ediční plán

(!) Do publikačního řízení - sestávajícího z a) posouzení oborové přiměřenosti článku a b) standard-ního anonymního recenzního řízení - průběžně přijímáme akademické články i MIMO níže uvedená témata. Speciální anglická vydání nejsou tematická.

5/2017

Terapie v sociální práci?

toto číslo dosud nevyšlo
vydání je plánováno na Září / September 2017

zpět na ediční plán

obálka čísla
  • ·  Abstrakty textů můžete posílat do 21. srpna 2016.
  • ·  Zpětnou vazbu editora čísla k abstraktům dostanete do 25. září 2016.
  • ·  Akademické texty můžete posílat do 4. března 2017.
  • ·  Prakticko-publicistické texty můžete posílat do 7. srpna 2017

Anotace čísla

Vznik tohto tematického čísla podnietila už samotná rozporuplná diskusia v Redakčnej rade časopisu. Práve z dôvodu, že pohľady na terapiu(e) v sociálnej práci majú nielen dichotomickú, ale aj dialektickú povahu. Už tento samotný fakt je dôvodom k tomu, aby sme spoločne uvažovali nad tým, či terapia(e), resp. socioterapia alebo sociálna terapia sú dnes na prahu 21. storočia nevyhnutnou súčasťou výkonu sociálnej práce alebo už prekonaným konštruktom. V priebehu vývoja sociálnej práce ako vedy sa kreovali dve názorové zoskúpenia. Prvá skupina odborníkov je presvedčená, že (socio)terapia patrí do výbavy sociálneho pracovníka. Svoj postoj obhajujú jej kontinuálnym vedecko-historickým vývojom, ktorý je doplnený o aktuálne legislatívne vymedzenie. (Socio)Terapiu vnímajú ako druh intervencie v sociálnej práci, ktorý sa môže opierať o rôzne prístupy (koncepty), pričom využíva rozmanité metódy, formy a techniky práce, ktorej cieľom je aktivizácia (sociálneho) potenciálu klienta, s dôrazom na vzťahy klienta k prostrediu, prostredia klienta a klienta v prostredí, pričom dôležitú úlohu zohráva terapeutický vzťah.

Druhá skupina teoretikov sociálnej práce sa na rozdiel od nich domnieva, že ide o prekonaný konštrukt, v hypermodernej sociálnej práci nahrádzaný fenoménom sociálneho fungovania vyúsťujúceho do reflexívnej praxe.

Toto antagonistické stanovisko stojí zoči-voči výzve hľadania spoločného názorového prúdu. Kedy predmetné číslo časopisu evokuje uvažovať a odpovedať odbornej i laickej verejnosti na otvorené otázky: Terapia áno či nie? Ak áno, tak aká? Akým spôsobom, kde, kto ju má, v akých inštitúciách a v zmysle akej platnej legislatívy vykonávať? Ak nie, tak prečo, čo ju má a v akej miere nahradiť?

Výsledkom tohto reflexívneho snaženia oslovených teoretikov a teoretičiek sociálnej práce je:

  1. predložiť základné myšlienky súčasných vplyvných a efektívnych (socio)terapeutických smerov s možnosťou komparácie v historickom kontexte;
  2. priniesť utriedený inštitucionálny a inštruktívny prehľad dôležitých metód a techník v (socio)terapii;
  3. poukázať na možnosti a výsledky výskumu v (socio)terapii, ktoré by validizovali explorované východiská.

Rezultáty tejto komparatívnej syntézy by sa mohli stať odrazovým mostíkom ďalšej, hlbšej analýzy smerom k rozšíreniu pohľadu na „súperiace“ názory a k obohateniu metodického repertoáru tak na základnej, ako aj špecifickej úrovni. Primárnou otázkou tak zostáva reflexia relevancie „terapie“ v kontexte sociálnej práce.

Beáta Balogová,
editorka čísla

Nabídka nových knih

obalka
Trénink mentální...
Jana Bílková
obalka
To je ono!
Jana Peclová
obalka
Dítě trauma...
Oldřich Matoušek
obalka
Autismus v...
Barbora Bazalová
obalka
Kdo je tu...
Manfred Lütz
obalka
Jak se uklidnit...
Susan Albers
obalka
Sociální doved...
David Fontana

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace