Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Ediční plán

(!) Do publikačního řízení - sestávajícího z a) posouzení oborové přiměřenosti článku a b) standard-ního anonymního recenzního řízení - průběžně přijímáme akademické články i MIMO níže uvedená témata. Speciální anglická vydání nejsou tematická.

2/2018

Stárnutí

toto číslo dosud nevyšlo
vydání je plánováno na březen / March 2018

zpět na ediční plán

obálka čísla
  • Deadline pro příjem rozšířených abstraktů akademických textů je 31. března 2017.
  • Zpětnou vazbu editorky na abstrakt obdržíte do 30. dubna 2017.
  • Akademické texty můžete posílat do 1. září 2017.
  • Prakticko-publicistické texty můžete posílat do 8. února 2018.

Anotace

Medzi najdiskutovanejšie témy súčasnej doby patria otázky zmeny demografickej krivky smerom k seniorom. Aj z toho dôvodu možno seniorskú problematiku považovať za jednu z „veľkých tém súčasnej sociálnej práce“. Seniorská téma je však nielen vážna, ale aj mnohovrstvová a zložito prepojená s mnohými (zväčša negatívnymi) javmi spoločenského života. Seniorita v sebe ukrýva obrovský diapazón problémových okruhov a tém, pričom relevantné a interesantné sú tiež témy súvisiace s pozitívnymi a negatívnymi prejavmi. Zároveň ju môžeme vnímať ako určitú spoločenskú reflexiu – étos doby, ako prejav určitého stavu spoločnosti, jednotlivých domácností alebo samotného jedinca. Dokonca, ako upozorňuje Michálek (2004) je spojená s určitou „rizikovou averziou“ (vysoká zaťaženosť finančných systémov vo vzťahu k seniorom a pod.).

Tento proces má zaujímavé a dôležité konzekvencie a implikuje k výskumom a riešeniam v kontexte multidisciplinarity. V tomto ohľade nie je možné nájsť riešenie v rámci jednej vedy. Preto sa stretávame v širokom spoločenskom spektre (aj v teritoriálnom kontexte) s formovaním a zdokonaľovaním postupov tvorby programov a stratégií, ktoré majú viesť k pozitívnym výsledkom intervencií voči seniorom. Napriek tomu vždy tu ostávajú ťažiskové a aktuálne témy, ktoré sa venujú sledovaniu tejto populácií v podmienkach Česka a Slovenska. Demografické výsledky podľa Vetešku (2016) v oboch krajinách ukazujú, že seniori nad 65 rokov tvoria 15% celkového počtu obyvateľov a skoro tretina z nich žije pod hranicou životného minima.

Optika editorky smeruje ku konštituovaniu seniorskej problematiky v podmienkach Česka a Slovenska s tým, že si kladie otázku Či a ako je možné podporiť pozitívny obraz seniora v spoločnosti? Zároveň zdôrazňuje, že kategórie diferencie seniority nechápe „ako negatívne alebo pozitívne pripísané kategórie, ale ako symbolický sociálny kapitál, ktorý môže byť v mnohých situáciách rôzne využitý“. Autorov a autorky budúcich príspevkov vyzýva na vedeckú diskusiu verzus reálnu sociálnu politiku s poukázaním, že ide o dva paralelné svety so svojimi vlastnými realitami či fenoménmi. Predložený konceptuálny rámec predikuje, že seniorská otázka je zložitým a viacrozmerným problémom, ktorý má nielen svoju sociálno-štruktúrnu, ale aj sociálno-priestorovú dimenziu. Poznanie oboch môže zohrať významnú úlohu v rámci sociálnych intervencií. Napriek penetrovanému vedeckému diskurzu si je editorka vedomá, že nie je možné problematiku seniorov (tak v pozitívnom, ako aj negatívnom spektre) obsiahnuť v celej jej komplexnosti, no napriek tomu sa domnieva, že objektívne stanovené východiská, zvolený koncept a výber relevantných indikátorov nás môže priviesť k teoretickým výsledkom blízkym realite s ponukou príkladov dobrej praxe s reflexiou platnej legislatívy.

Zámerom editorky je, aby budúce číslo časopisu bolo príležitosťou pre artikuláciu a diskusiu problémov, ktorých ujasnenie by mohlo oživiť záujem širšej odbornej verejnosti o seniorov prostredníctvom sociálnej práce.

Beáta Balogová,
editorka čísla
Prešovská univerzity v Prešově

Nabídka nových knih

obalka
Třetí vlna...
Miloš Šlepecký...
obalka
Lidé lži
Scott M. Peck
obalka
Mé dítě má ADHD
Alison M. Thompson
obalka
Mužský narcis...
Raphael M. Bonelli
obalka
Pověz mi...
Martine F. Delfos
obalka
Trénink psychi...
Fabienne Berg
obalka
Člověk a jeho...
Carl G. Jung

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace