Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2019/3 - Vliv proměn společnosti na sociální práci »

Miroslav Suchanec, Karel Ďásek

Pracovní hodnoty, kvalita pracovního života a pracovní spokojenost sociálních pracovníků v ČR ve srovnání s dalšími sektory


Medailon autora:

Miroslav Suchanec, PhD., MSc., pracuje jako odborný asistent na Katedře sociální práce a sociální politiky Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Pedagogicky se věnuje statistické analýze, kvantitativnímu a evaluačnímu výzkumu. Výzkumně se zabývá oblastí dopadů programů akční politiky zaměstnanosti, v současnosti také pak rozdíly v pracovních hodnotách, kvalitě pracovního života a pracovní spokojenosti z různých perspektiv.

Mgr. Bc. Karel Ďásek je absolventem oboru Veřejná politika a lidské zdroje na Katedře sociální práce a sociální politiky Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, v současné době pracuje v soukromém sektoru jako datový analytik.

Abstrakt:

CÍLE: Cílem článku je posoudit pracovní hodnoty, kvalitu pracovního života a její vazbu na pracovní spokojenost u sociálních pracovníků ve srovnání s dalšími sektory za účelem snížení fluktuace a zvýšení zájmu o práci v tomto sektoru. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Vycházíme přitom z teorií pracovních hodnot, kvality pracovního života a pracovní spokojenosti. METODY: Využili jsme statistickou analýzu českého subvzorku zaměstnaných (n = 665) mezinárodního výzkumu ISSP 2015 o pracovních hodnotách. Pro zodpovězení všech otázek používáme metodu analýzy rozptylu a korelační analýzu. VÝSLEDKY: Zjistili jsme, že sociální pracovníci vyznávají zejména altruistické hodnoty (pomoc lidem, užitečnost pro společnost), vnitřní hodnoty (zajímavá práce), jistotu práce, ale také materiální zabezpečení (peníze). Kvalita pracovního života v těchto oblastech (kromě jistoty práce) také nejvíce ovlivňuje pracovní spokojenost. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Management služeb sociální práce by proto měl zajistit svým zaměstnancům možnost přímé práce s lidmi namísto „papírování“, vyhodnocovat a prezentovat efektivitu své činnosti za účelem prokázání společenské užitečnosti a schopnosti pomoci a navyšovat mzdy v tomto odvětví.

Klíčová slova:

pracovní hodnoty, kvalita pracovního života, pracovní spokojenost, sociální pracovník

Podobné články

Akademické články Pracovní zátěž, životní spokojenost a work-life balance zaměstnanců přímé péče v domovech pro seniory v jižních Čechách a Praze
Akademické články Jak staří lidé vnímají konec života?
Akademické články Príspevok ku skúmaniu rovnováhy pracovného a mimopracovného života
Inspirace Je sociální pracovník renesanční člověk?
Akademické články Slaďování rodinného a pracovního života klientek a klientů sociální práce genderovou perspektivou sociálních pracovnic a pracovníků


Nabídka nových knih

obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková
obalka
Poruchy osobnosti ...
Riegel, Pěč, Kalina
obalka
Existenciální ...
Irvin D. Yalom
obalka
Transformace ...
Ladislav Timuľák
obalka
Když ty nejsi ty
Anita de Nennie
obalka
Zbláznění
Ellen Forney

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace