Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2018/6 - Posuzování v sociální práci »

Lucia Tóthová, Tatiana Žiaková, Eva Žiaková

Životná situácia rodiny s onkologicky chorým členom


Medailon autora:

Mgr. Lucia Tóthová, PhD., v roku 2017 úspešne ukončila interné doktorandské štúdium v odbore Integratívna sociálna práca na Katedre sociálnej práce Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde aj súčasne pracuje ako odborná asistentka. Vo svojej vedeckovýskumnej práci sa zameriava na skúmanie rizikového správania u onkologických pacientov a pacientok ako klientov a klientok sociálnej práce.

Mgr. Tatiana Žiaková, PhD., vyštudovala odbor Sociálna práca na Fakulte sociálnej práce a zdravia, na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V roku 2014 úspešne ukončila interné doktorandské štúdium v odbore Integratívna sociálna práca na Katedre sociálnej práce Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V súčasnej dobe pracuje ako odborná asistentka na Katedre sociálnej práce na FF UPJŠ v Košiciach. Výskumne sa v súčasnosti venuje vedeckovýskumnej činnosti zameranej na sociálne a osobnostné charakteristiky onkologických pacientov a pacientok ako jeden z najvýznamnejších faktorov socioterapie s touto skupinou klientov a klientok.

Prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc., vyštudovala odbor Psychológia na FF UPJŠ v Košiciach, no v ďalšom svojom odbornom smerovaní pokračovala v odbore 3.1.14 sociálna práca. V súčasnosti pôsobí ako vedúca Katedry sociálnej práce FF UPJŠ v Košiciach. Výskumne a v praxi sa v súčasnosti venuje vedeckovýskumnej činnosti v rámci grantovej agentúry Vega zameranej na sociálne a osobnostné charakteristiky onkologických pacientov a pacientok ako jeden z  najvýznamnejších faktorov socioterapie s touto skupinou klientov a klientok.

Abstrakt:

CIEĽ: Príspevok v teoretickej rovine rozpracováva koncept životnej situácie rodiny s onkologicky chorým členom, usiluje sa o identifikáciu jej potrieb, pričom sa zameriava na socioterapiu ako kľúčový aspekt komplexnej starostlivosti o rodinu s onkologickými klientmi4. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ: Psychosociálna starostlivosť je v súčasnosti považovaná za dôležitú zložku multidisciplinárneho prístupu v procese zvládania choroby, ktorá minimalizuje vplyv rakoviny na jedinca a sociálne okolie. METÓDY: Koncept posúdenia životnej situácie rodiny je analyzovaný v kontexte onkologickej choroby a v procese socioterapie. VÝSLEDKY: Chorobou sú zasiahnuté všetky roly pacienta, roly jednotlivých členov rodiny či funkcie rodiny. Nevyhnutné je preto posudzovať všetky systémy, ktorých je pacient ako klient sociálnej práce súčasťou. IMPLIKÁCIE PRE SOCIÁLNU PRÁCU: Jednou z možností, ako sa odborne zamerať na celú rodinu pri navrhovaní zásahov na pomoc pri zvládaní rakoviny, zo strany sociálnej práce je posúdenie životnej situácie rodiny s onkologicky chorým členom, čo je následne vnímané ako rozhodujúci krok pri vypracovaní plánu konkrétnej pomoci.

Klíčová slova:

onkologická choroba, rodinné prostredie, socioterapia

Podobné články

Akademické články Neefektívne formy zvládania záťaže onkologicky chorých pacientov a pacientok
O čem se mluví Rodinné kruhy na Vysočině
O čem se mluví Rodinné konference jako nástroj participace a aktivizace rodin
Akademické články Osobnostní faktory ovlivňující setrvání v bezdomovectví u mladých lidí
Inspirace Rodinné konference – nástroj, který umožňuje vyslyšet hlas dětí


Nabídka nových knih

obalka
Léčivý rodokmen
Lenka Šnajdrová
obalka
Emoce pod kontrolou
M. McKay; J. C. Wood...
obalka
Spolupráce s ne...
Adam Kahane
obalka
Posilování ment...
Jana Bílková
obalka
Cesta hrdinky
Sabine Groth
obalka
Vykročte z úzkosti
Jarmila Tolimatová
obalka
Sourozenecká dyn...
Hans Sohni

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace