Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Nabízím práci

V této sekci můžete volně zveřejňovat své nabídky volných míst (NABÍZÍM PRÁCI). Váš text bude uložen do jednoho souvislého bloku, který poté upraví pracovníci redakce. Do políčka "URL odkaz" vkládejte webovou stránku spolu s "http://".

Sociální pracovník (Vsetín)

Druh: nabízím práci

Popis:
 
Tajemník Městského úřadu Vsetín vyhlašuje výběrové řízení na pozici referent odboru sociálních věcí (oddělení sociálně-právní ochrany dětí). Doba trvání pracovního poměru je stanovena na dobu neurčitou.
 
Požadavky:
 • vysokoškolské vzdělání odpovídající § 110 odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • výborná znalost práce na PC
 • řidičské oprávnění skupiny B, aktivní řidič

Výhodou:

 • praxe v sociálně-právní ochraně dětí
 • znalost právních předpisů týkajících se rodinně-právní oblasti, ochrany práv dítěte zejména pak zákona č.359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • odborné znalosti z oblasti sociální práce
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti při sociálně-právní ochraně dětí nebo osvědčení o uznání rovnocennosti vzdělání
 • znalosti dalších zákonů: • č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů • č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů • č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů • č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů • č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 • dobré komunikační schopnosti (včetně vyjadřovací schopnosti i v písemném projevu) 
 • asertivní chování a vystupování, zvládání zátěžových situací
 • vysoká zodpovědnost a důslednost při vykonávání práce, schopnost práce v týmu

Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis uchazeče

Požadované doklady, které je nutné doložit k přihlášce:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání sociálního pracovníka
Výše uvedené doklady se předkládají v originále nebo v úředně ověřené kopii.
Tato pozice je zařazena do 10. platové třídy.
Předpokládaný termín nástupu: únor – březen 2019.

Písemné přihlášky (s uvedením kontaktní adresy a čísla telefonu) včetně požadovaných náležitostí zasílejte poštou nebo doručte osobně na adresu: Městský úřad Vsetín, podatelna, Svárov 1080, 755 24 Vsetín. Přihlášky je možné podávat poštou, případně osobně na podatelnu MěÚ v úřední hodiny podatelny MěÚ Vsetín, a to v Po., St. od 8:00 hod. do 17:00 hod. a v Út., Čt., Pá. od 8:00 hod. do 13:30 hod. Zalepenou obálku označit slovy „NEOTEVÍRAT – výběrové řízení na pozici „Referent odboru sociálních věcí (oddělení sociálně-právní ochrany dětí)“. Vzor přihlášky je zveřejněn na stránkách města Vsetín www.mestovsetin.cz v úřední desce. Později zaslané přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení. Nabídky nelze zasílat elektronickou poštou. Termín pro podání přihlášky: do 24.01.2019. Informace k výběrovému řízení na telefonu 571 491 561, informace k pozici na telefonu 571 491 601.


Kontaktní e-mail: ivana.tomeckova@mestovsetin.cz
Další informace: https://www.vsetin.eu/assets/File.ashx?id_org=18676&id_dokumenty=533206
Datum zveřejnění: 11.1.2019

zpět na přehled

Nabídka nových knih

obalka
Zázrak tří květin
L.Zatloukal...
obalka
Dítě s autismem a...
A.Scarpa; A.Wells...
obalka
Pandořina skříňka
Lauren Slater
obalka
Můj hlas půjde s ...
Sidney Rosen
obalka
Jít vlastní cestou
Jeff Goins
obalka
Mindfulness pro ...
Gary Hennessey
obalka
Speciální sourozenci
David Havelka...

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace