Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Nabízím práci

V této sekci můžete volně zveřejňovat své nabídky volných míst (NABÍZÍM PRÁCI). Váš text bude uložen do jednoho souvislého bloku, který poté upraví pracovníci redakce. Do políčka "URL odkaz" vkládejte webovou stránku spolu s "http://".

Vedoucí / Vedoucíhoho oddělení sociálně-právní ochrany dětí (Uherské Hradiště)

Druh: nabízím práci

Popis:

Prodloužení termínu pro přijetí přihlášek do výběrového řízení.

Tajemník Městského úřadu Uherské Hradiště dle § 7 odst. 3 zák. č. 312/2002 Sb., v platném znění vyhlašuje výběrové řízení na funkci Vedoucí / Vedoucíhoho oddělení sociálně-právní ochrany dětí Odboru sociálních služeb Městského úřadu Uherské Hradiště.

Základní požadavky:

 • státní občanství ČR, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR 
 • věk nejméně 18 let 
 • svéprávnost 
 • bezúhonnost 
 • znalost jednacího (českého nebo slovenského) jazyka.

Další požadavky: 

 • vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání (odborná způsobilost v souladu s § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), 
 • schopnost řídit kolektiv, motivovat zaměstnance, delegovat úkoly a provádět následnou kontrolu, 
 • schopnost samostatného výkonu práce a rozhodování, zvládání stresové zátěže, komunikační schopnosti a profesionální vystupování, vysoká pečlivost a důslednost, časová flexibilita, 
 • praxe ve veřejné správě výhodou, 
 • praxe ve vedení pracovního kolektivu výhodou,
 • zvláštní odborná způsobilost při sociálně-právní ochraně dětí výhodou, 
 • znalost zákona o sociálně-právní ochraně dětí, 
 • orientace v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže, v zákoně o zvláštních řízeních soudních, v zákoně o obcích, ve správním řádu a v občanském zákoníku, 
 • dobrá znalost práce na PC, 
 • řidičské oprávnění skupiny „B“, aktivní řidič.

Dále požadujeme vypracování písemné práce na téma: 

 • Jak si představujete koncepci činnosti oddělení sociálně-právní ochrany dětí.
 • Rozsah práce:
  • 2 strany formátu A4, písmo arial 10. Nedodržení rozsahu práce může být důvodem pro vyloučení uchazeče z výběrového řízení. Práci na dané téma doručte spolu s přihláškou a dalšími doklady.

Druh práce: 

 • vedení a metodické řízení oddělení sociálně-právní ochrany dětí, 
 • zajišťování sociálně-právní ochrany dětí v územním obvodu obce s rozšířenou působností.

Přihláška uchazeče musí podle ust. § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., v platném znění, obsahovat tyto náležitosti: 

 • jméno, příjmení a titul uchazeče, 
 • datum a místo narození uchazeče, 
 • státní příslušnost uchazeče, 
 • místo trvalého pobytu uchazeče, 
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, 
 • datum a podpis uchazeče.

Vzor přihlášky do výběrového řízení je ke stažení na webových stránkách města v sekci „Volná pracovní místa“ → Volná pracovní místa.

Nabízíme: 

 • dobré pracovní a platové podmínky, 
 • pružná pracovní doba, 
 • čtyři dny indispozičního volna („sick days“), 
 • příspěvek na stravování, 
 • klimatizované pracovní prostředí.

K přihlášce musí být připojeny tyto doklady: 

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, 
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaných domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, 
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, 
 • čestné prohlášení dle zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění (v případě jmenování do funkce doložení lustračního osvědčení dle zákona. č. 451/1991 Sb., v platném znění – platí pouze u uchazečů narozených před 1.12.1971 ).

Další ustanovení: 

 • Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou, 
 • Nástup do pracovního poměru je možný od ihned po ukončení výběrového řízení /případně dle dohody/, 

Platová třída: 11

Místo výkonu práce: pracoviště Městského úřadu Uherské Hradiště.

Písemnou přihlášku doručte osobně nebo poštou nejpozději do 30.4.2020 do 12.00 hodin na adresu: 

Městský úřad Uherské Hradiště
personální a mzdové oddělení
Masarykovo náměstí 19
686 01 Uherské Hradiště 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Zalepenou obálku označte slovy „Neotvírat – výběrové řízení č. 4".


Kontaktní e-mail: Personální a mzdové oddělení právního odboru: Tel: 572525301
Další informace: https://obcan.mesto-uh.cz/wab/eud/EudDetail.action?id_vyves=3842
Datum zveřejnění: 7.4.2020

zpět na přehled

Nabídka nových knih

obalka
Zbláznění
Ellen Forney
obalka
Třinácté komnaty ...
Violet Oaklander
obalka
Stín v nás
Verena Kast
obalka
Stárnutí, ...
T. Cimrmannová a kol.
obalka
Sny jako řeč ...
Robert A. Johnson
obalka
Smysl života
Alfred Adler
obalka
Síla nevysloveného
Peter Pöthe

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace