Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Úvod » O čem se mluví »

zpráva

V čom bola inšpiratívna VIII. doktorandská konferencia?

ilustrační foto

Vydáno před 3 lety

Dňa 22. septembra 2017 sa na pôde Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove zastrešenej Inštitútom edukológie a sociálnej práce Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity, Centrom pre edukáciu a výskum seniorov FF PU a Slovenskou sociologickou spoločnosťou východoslovenskou pobočkou pri Slovenskej akadémii vied uskutočnila Vedecká konferencia pod názvom Aktuálne oblasti spoločenskovedného výskumu.

Cieľom vedeckej konferencie bolo diskutovať o aktuálnych spoločenských problémoch riešených nielen v dizertačných prácach doktorandov a doktorandiek zo spoločenskovedných odborov sociológie, sociálnej práce, pedagogiky a andragogiky, ale aj pozvaných hostí prezentujúcich svoje vedecké zistenia. Jedným zo zámerov vedeckej konferencie bolo vytvorenie priestoru venovanému možnostiam nadväzovania spolupráce medzi spoločenskovednými disciplínami a odbornej pomoci študentom a študentkám pri predkladaní nimi zvolených metodologických postupov, výskumných údajov a zistení vlastných výskumných projektov. Toto podujatie nadväzovalo na minulé ročníky cyklu doktorandských konferencií, ktorých výstupy sú publikované vo vedeckých monografiách a zborníkoch. Rokovanie konferencie bolo zamerané primárne teoreticky, avšak zameriavalo sa aj na príklady dobrej praxe, nielen sociálnych pracovníkov a pracovníčok. Medziodborový prienik konferencie je zvýraznený aj prítomnosťou odborníkov a odborníčok zo Slovenskej sociologickej spoločnosti, najmä jej Východoslovenskej pobočky pri SAV.

Vedeckú konferenciu v rámci panelovej diskusie otvorila Beáta  Balogová, riaditeľka Inštitútu edukológie a sociálnej práce Filozofickej fakulty PU v Prešove a Gizela Brutovská, predsedníčka Východoslovenskej pobočky SSS pri SAV. Panelovú diskusia moderovali Gizela Brutovská a Soňa Lovašová. Účastníkmi panelovej diskusie boli pozvaní odborníci a odborníčky Soňa Lovašová, s témou Kváziexperiment v sociálnej práci; Roman Džambazovič, poukazujúc na Neskorú mladosť. Nový generačný model prechodu do dospelosti a jeho príčiny; Róbert Klobucký a Marianna Mrva s príspevkom Spoločenská dôvera a konšpiračné presvedčenia na Slovensku a Tibor Tárnok, s výskumom: Metodológia peoplemetrového merania sledovanosti televízie na Slovensku. Panelová diskusia vyvolala v pléne širokú diskusiu vedúcu jednak k explorácií skúseností, ale prispela aj ku konvergentným návrhom riešenia. Rokovanie účastníčok a  účastníkov vedeckej konferencie prebiehalo v ďalšej časti v posterovej sekcie.

Posterovú sekciu moderovala Beáta  Balogová. V tejto sekcii svoje postery predstavili Iveta Bendulová: Vývoj socioterapie v historickom kontexte sociálnej práce ako vedy; Martin Hamadej a Beáta Balogová: Socioterapia v kognitívno-behaviorálnej teórii; Lívia Pížová a Beáta Balogová: Preferencie súčasných a futurálnych hodnotových orientácií stredoškolských študentov/iek; Ľubica Libáková: Možnosti výskumu kariérového poradenstva v kontexte rodovo podmieneného násilia; Veronika Vasiľová: Sociálna opora a zvládanie školského stresu: projekt výskumu; Vanda Gradková:  Vzájemné propojení pedagogiky, sociální práce, školní sociální práce v oblasti společenských věd; Jana Plavnická: Integračné procesy zamerané na imigrantov; Michaela Štefanová: Využitie sociálnej zodpovednosti organizácie na trhu práce v zahraničí; Lenka Lukáčová: Syndróm vyhorenia u sociálnych pracovníkov v zariadení sociálnych služieb s ľuďmi s mentálnym znevýhodnením na Slovensku; Monika Bačová: Prežívanie osamelosti ako prediktor sociálne rizikového správania; Miriam Šarišská a Beáta Balogová: Aktuálny stav forenznej sociálnej práce v Slovenskej praxi; Martin Knurovský a Denisa Šoltésová: Riskantná prax intervencií s asistenciou psov pri výkone v sociálnej práci v kontexte procesu ich profesionalizácie;.

Záverom vedeckej konferencie bolo poďakovanie a zhrnutie odprezentovaných výstupov Beátou Balogovou. Zhrňujúc možno vysloviť myšlienku, že vedecká konferencia už tradične priniesla nielen nové informácie, ale poukázala na dôležitosť diskutovania o aktuálnych spoločenských problémoch či nadväzovanie spolupráce medzi spoločenskovednými disciplínami. Býva zvykom, že toto podujatie sa nesie v komornom duchu čím sa upevnila jeho zvyčajná povesť príjemného stretnutia rôznych odborníkov a odborníčok venujúcim sa tak v teoretickej, ako aj praktickej rovine aktuálnym oblastiam spoločenskovedného výskumu.

Martin Hamadej,
interný doktorand
Inštitút edukológie a sociálnej práce
Filozofická fakulta
Prešovská univerzita v Prešove 


Sdílet text:


Podobné zprávy

O čem se mluví Veda o sociálnej práci – vybrané kapitoly
O čem se mluví Jiná sociální práce je možná
O čem se mluví Vybrané aspekty mobbingu z pohľadu sociálnej práce
Inspirace Co studenti a studentky od studia sociální práce očekávají? Co přispívá k nabývání jejich znalostí, dovedností a kompetencí v průběhu studia? Jak mohou přispět vyučující a lektoři?
O čem se mluví Mezinárodní konferenci Hradecké dny sociální práce koronavirus neohrozí, odborníci budou diskutovat on-line


0

Diskuze

Všechny komentáře

Zatím nebyl vložen žádný komentář

Vložit komentář

zapište číslo číslovkou: čtyři

... všechny zprávy

Nabídka nových knih

obalka
Co mě výcvik zvířat...
Amy Sutherland
obalka
Když narcisté...
Nina W. Brown
obalka
100 mozkocvič...
R. Eastaway, D. ...
obalka
Holka, kterou...
Torey Hayden
obalka
Pondělí či pátek...
R. Škaloudová
obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace