Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Úvod » Inspirace pro praxi »

publicistika k číslu
2/2015

profil

Rómska mediácia v praxi – PROGRAM ROMED

ilustrační foto

Vydáno před 5 lety

Rómsku komunitu môžeme definovať ako zoskupenie ľudí, ktorých majoritná populácia subjektívne charakterizuje ako Rómov na základe fyzických znakov, kultúrnej príslušnosti, spôsobu života a životného priestoru. Táto skupina je samozrejme vnímaná ako výrazne odlišná, či už v pozitívnom, ale aj v negatívnom slova zmysle.

Emocionalita, impulzívnosť, temperament a živelnosť sú slová, ktoré podľa nás veľmi verne charakterizujú Rómov ako takých. Životnou filozofiou sa stal boj o prežitie. Na rómsku problematiku sa dá pozerať z rozličných uhlov. Na jednej strane je to veľká koncentrácia Rómov na našom území,  na strane druhej sú to zlé skúsenosti zdedené z minulosti.

Väčšina členov rómskej populácie je odkázaná na systém sociálnych dávok od štátu. Slabá a dlhodobá nezamestnanosť Rómov je spojená s nízkym vzdelaním, viditeľnou odlišnosťou od majority, ktorou je farba pleti, ako aj chudobou, ktorá sprevádza väčšinu Rómov počas celého ich života a nájdeme ju v každej generácii. „Sociálna závislosť“ je žiaľ príčinou vzniku sociálno-patologických javov a nárastu kriminality za účelom získania peňazí a obživy. Často krát je žiaľ viditeľná krádež u detí a maloletých, ako aj prostitúcia. Medzi krajinami existuje mnoho rozdielov, ako v situácii a potrebách rómskych komunít, tak aj v používanej terminológii a rozsahu, v akom sú sprostredkovatelia profesionálne činní a vyškolení v rôznych profesiách. Novou výzvou je aj sťahovanie Rómov do iných krajín. Sprostredkovanie (mediácia) je jedným z opatrení používaných v celej Európe k riešeniu nerovností, ktorým Rómovia čelia, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, zdravotnej starostlivosti a kvalitnému vzdelávaniu. Mediácia je využitie ľudí rómskeho pôvodu z miestnych rómskych komunít alebo s dobrou znalosťou rómskej problematiky formou zamestnania, ktorí budú vystupovať ako sprostredkovatelia medzi Rómami a verejnými inštitúciami.

V Štrasburskej deklarácii, prijatej v októbri 2010, na stretnutí na najvyššej úrovni o Rómoch sa predstavitelia členských štátov dohodli, že Rada Európy by mala zaviesť Európsky vzdelávací program pre rómskych mediátorov (ROMED) s cieľom zjednotiť existujúce vzdelávacie programy a efektívnejšie využívať existujúce zdroje, normy, metodiku, siete a infraštruktúru Rady Európy, v úzkej spolupráci s národnými a miestnymi orgánmi. Všetci zainteresovaní aktéri si dali za cieľ zlepšiť kvalitu a efektívnosť práce mediátorov, ktorí pracujú na riešení prístupu k vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti a zamestnanosti, s cieľom podporiť lepšiu komunikáciu a spoluprácu medzi Rómami a verejnými inštitúciami (škola / poskytovateľ zdravotnej starostlivosti / úrady práce, ...). Úlohou ROMED je podporiť skutočné a účinné medzikultúrne sprostredkovanie, zabezpečiť integrovanie prístupu založeného na právach, podporovať prácu mediátorov prostredníctvom poskytovania nástrojov na plánovanie a implementáciu ich aktivít, ktoré zaručujú demokratickú participáciu a zároveň posilňujú rómske komunity a zvyšujú transparentnosť verejných inštitúcií.

Program, ktorý naštartovala Rada Európy a Európska komisia, je zameraný na mediátorov rómskeho pôvodu, ktorí ovládajú jazyk rómskej komunity, s ktorou pracujú. Medzi ich úlohy a povinnosti patrí zjednodušenie komunikácie medzi Rómami a verejnými inštitúciami. Poslaním programu je podpora skutočného a účinného medzikultúrneho sprostredkovania, zabezpečenie integrácie prístupu založeného na právach, podpora práce mediátorov prostredníctvom poskytovania nástrojov na plánovanie a implementáciu ich aktivít, ktoré zaručujú demokratickú participáciu a zároveň posilňujú rómske komunity a zvyšujú transparentnosť verejných inštitúcií.

Program ROMED položil v rokoch 2011 až 2013 základy kvalitnej mediácie v 22 krajinách Európy (okrem iných Slovensko a Česká republika). V rámci neho bolo vyškolených vyše 1000 mediátorov. Program zabezpečuje, aby sa mediácia medzi rómskymi komunitami a verejnými inštitúciami vykonávala nestranne a vyhla sa nástrahám a úskaliam, ktoré by mohli klásť zložité vzťahy medzi týmito stranami. Plán vzdelávania pre program ROMED vypracoval medzinárodný tím expertov a s pomocou národných podporných tímov programu ROMED bol upravený tak, aby zodpovedal reálnej situácii a špecifickému kontextu tejto oblasti. Zahŕňa moduly a vzdelávacie nástroje na také témy, ako sú líderstvo, moc, participatívne a inkluzívne rozhodovanie, zvládanie konfliktov, či rozvoj interkultúrnych spôsobilostí. V každej krajine zabezpečuje realizáciu programu národný podporný tím. Hlavným nositeľom procesu je skupina pre komunitné aktivity – teda samotní rómski občania – čím sa na jednej strane mobilizuje ich schopnosť participácie a na strane druhej sa od verejných orgánov požaduje pripravenosť reagovať. Skupinu pre komunitné aktivity tvoria občania žijúci v danej komunite, muži a ženy, ktorí sa v čoraz väčšej miere zapájajú do demokratického procesu v ich obci. Poskytuje sa im tak reálna možnosť, aby – organizovaným spôsobom a s prihliadnutím na možnosti miestnych orgánov, ale aj na svoje práva a povinnosti ako občanov – vyznačili tie priority, ktoré si podľa nich vyžadujú naliehavé riešenie cestou trvalo udržateľného dialógu s miestnymi orgánmi. Osobitná pozornosť sa v tomto procese venuje širšiemu začleňovaniu a účasti rómskych žien (konkrétne v skupinách pre komunitné aktivity, v národných podporných tímoch a ich podieľaní sa na očakávaných výsledkoch posilnenia postavenia ich komunity). V programe ROMED sa uplatňuje mediácia a zásady dobrého spravovania a vyžaduje sa v ňom organizačné pôsobenie na komunitu, ako prostriedok na podnietenie udržateľného a všestranne prospešného procesu. Osobitná pozornosť sa bude venovať zabezpečeniu účasti žien a mladých ľudí, aby sa tak v tomto procese zohľadnili špecifické priority týchto skupín.

Miroslav Sklenka,
riaditeľ, Škola dokorán, n. o.


Sdílet text:


Podobné zprávy

O čem se mluví Ľudskosť, srdečnosť a tolerancia. To boli silné stránky Anny Tokárovej
Akademické články Péče o osoby s těžkým sluchovým postižením na přelomu 19. a 20. století
Inspirace Podpora a pomoc sociální prací v nemocničním prostředí
Akademické články Metódy sociálnej práce s deťmi zažívajúcimi domáce násilie
Inspirace Konflikty rodinné mediace pod vlivem proměn společnosti


0

Diskuze

Všechny komentáře

Zatím nebyl vložen žádný komentář

Vložit komentář

zapište číslo číslovkou: šest

... všechny zprávy

Nabídka nových knih

obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková
obalka
Poruchy osobnosti ...
Riegel, Pěč, Kalina
obalka
Existenciální ...
Irvin D. Yalom
obalka
Transformace ...
Ladislav Timuľák
obalka
Když ty nejsi ty
Anita de Nennie
obalka
Zbláznění
Ellen Forney

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace