Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Úvod » Recenze »

Libor Novosád

Poradenství pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním

ilustrační foto

Vydáno před 5 lety

Praha: Portál, 2009.

Sociálna práca ako novoetablovaný vedný odbor v procese svojho vývoja nevyhnutne vyvoláva diskusiu súvisiacu s problémami vymedzenia vlastného predmetu, priestoru, historického poznania filozofických východísk, myslenia aj praktickej činnosti, metód a metodiky v sociálnej práci atď. Otázke poradenstva ako jedného druhu sociálnej práce je venovaná monografia PhDr. Mgr. Libora Novosáda, Ph.D., vydaná v roku 2009.

Libor Novosád v tejto monografii zúročil svoju bohatú pedagogickú prax a prednáškové pobyty a vedecké stáže v zahraničí, ale hlavne vlastnú poradenskú prax. Čo je najvýznamnejšie, autor na základe vlastného štúdia v oblasti filozofie, sociálnej informatiky, sociológie a teórie riadenia, špeciálnej pedagogiky a psychológie pre špeciálnych pedagógov v rámci českých vysokých škôl a špeciálneho poradenstva na University of Alberta v Kanade prepája poznanie viacerých blízkych vedných odborov v oblasti poradenstva, čím ukázal komplexnosť, obsahovú rôznorodosť, ale hlavne vzťahovú špecifickosť prístupu ku klientovi v rámci poradenstva pre definovanú skupinu klientov s cieľom vnímať človeka ako jedinečného a neopakovateľného.

Prínos monografie je hlavne v tom, že autor svojím majstrovstvom slova zjednotil vedeckú, praktickú a ľudskú úroveň problematiky poradenstva pre vybranú skupinu klientov, osôb so zdravotným a sociálnym znevýhodnením.

Monografia je rozdelená do troch tematicky ucelených častí: Život se zdravotním znevýhodněním, Východiska a metody poradenské činnosti, Poradenská zařízení a instituce.

PRVÁ ČASŤ obsahuje tri kapitoly: Společnost a člověk s postižením, Podmínky, oblasti a cíle sociální integrace, Lidský faktor integrace.

V rámci prvej kapitoly vymedzuje základné pojmy súvisiace s pojmom zdravie, determinanty života s postihnutím a ilustračne sa venuje údajom a postupom pri evidencii a inej administrácii (a ich komparácii) v súvislosti s osobami s postihnutím v súčasnosti. Dáva na vedomie nielen nejednotnosť, ale aj orientačný charakter štatistických údajov. Autor tu na malom priestore, ale výrazne predkladá úvahu o pojme inakosť oproti nejakej „norme“ a jedinečnosť (neopakovateľnosť, a teda aj nie „rovnakosť“) každého človeka. V tejto kapitole možno tiež získať významové porovnanie procesov vyjadrených odbornými výrazmi inklúzia a integrácia v súvislosti so vzdelávaním detí so zdravotným postihnutím.

druhej kapitole PhDr. Mgr. Libor Novosád, Ph.D., definuje problémové oblasti procesu plnohodnotného začlenenia sa osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti, ktorý silne ovplyvňuje: neinformovanosť, predsudky a diskriminácia, výchova v primárnej rodine, výchova a vzdelávanie v rámci školského systému, ale aj podpora a obmedzenia uplatnenia sa človeka s postihnutím na trhu práce a jeho pracovná sebarealizácia. V tejto časti monografie sa autor s vysokým odborným a ľudským nadhľadom venuje partnerskej problematike a často tabuizovanej oblasti sexuality človeka s postihnutím, čo nevyhnutne patrí, ako autor uvádza, do oblasti poradenskej podpory vzájomne prepojených oblastí, ktoré sa dotýkajú kvality života človeka s postihnutím (s. 53). Autor pritom vychádza z nutnosti spolupráce s odborníkmi z oblasti sexuológie a z východiska, že „sex má v živote človeka nielen reprodukčnú, ale aj rekreačno-relaxačnú, psychorehabilitačnú a sociálno-komunikačnú funkciu…“.                   

tretej kapitole venovanej ľudskému faktoru integrácie autor poukazuje na funkcie ľudského činiteľa pri realizácii a podpore integrácie človeka s postihnutím do spoločnosti, ktoré vidí v oblasti: pripravenosti spoločnosti, jednotlivcov v nej žijúcich na koexistenciu so spoluobčanmi s postihnutím; ochoty zmeny v oblasti charakteru špeciálnopedagogickej podpory, sociálnej práce a zdravotno-sociálnej starostlivosti; informovanosti, otvorenosti a nepredpojatosti; teda žiadaných faktorov podporujúcich integráciu, ktorých formovanie výrazne ovplyvňuje výchova a vzdelávanie. Jednotlivé funkcie sú bližšie definované a vysvetlené príkladom.

DRUHÁ ČASŤ monografie je venovaná Poradenským zariadeniam a inštitúciám v rámci štyroch kapitol: Poradenství jako součást systému ucelené rehabilitace, Východiska a cíle poradenské činnosti, Principy a metody v poradenské práci, Osobnost poradce.

Štvrtá až šiesta kapitola je pripravená v obsahovom rámci – súčasťou ucelenej, komplexnej rehabilitácie je aj poradenstvo pre človeka s postihnutím, pretože poradenstvo „je nástrojom, ktorý môže sprostredkovať, prepojiť či doplniť proces rehabilitácie tak, aby človek s postihnutím nebol sociálne vylúčený, handicapovaný, nežil v nevyhovujúcich podmienkach, získal služby kompenzujúce jeho postihnutie atď.“ (s. 91). Autor sa postupne venuje nadväznosti, významu a definovaniu jednotlivých druhov rehabilitácie. Systematicky člení a sám systematizuje východiska a ciele poradenskej činnosti, ktoré ilustruje schémou vlastnej proveniencie (s. 107) a následne ich aplikuje na podmienky „špeciálneho poradenstva“.

V rámci tejto časti práce svojím charakteristickým spôsobom štruktúrovaného myslenia a videnia prezentuje metodický postup, zásady a riziká špeciálneho poradenstva vrátane Etického kodexu sociálnych pracovníkov Českej republiky a Medzinárodného etického kodexu sociálnej práce (obidva v skrátenej verzii).

V uvedených súvislostiach autor logicky v ďalšej časti monografie zaradil text zameraný na komunikačnú a vzťahovú dimenziu poradenskej praxe a na vybrané diagnosticko-poznávacie a terapeutické metody v „špeciálnom poradenstve“.

Veľmi praktickou a vedecké a praktické poznanie zúročujúcou kapitolou monografie je kapitola venovaná Zvláštnostiam v prístupoch ku klientovi s postihnutím, kde autor výstižne poskytuje návod a upozorňuje na riziká pri poradenstve, ktoré sú dané typom funkčného obmedzenia alebo poškodenia zdravia u klienta.

V závere druhej časti autor akcentuje „dve základné podmienky poradenskej praxe, a to ľudskosť a odbornosť, profesiu a humanitu, ktoré nie je možné postaviť proti sebe“ (s. 183). Venuje sa tu trom dimenziám socioprofesijnej prípravy, a to: gnozeologickej dimenzii, praxeologickej a axiologickej. V štruktúre zameranej na ovplyvňovanú stránku osobnosti, na spôsob a výsledok formatívnej činnosti v jednotlivých uvedených dimenziách a na konečný cieľ, výsledok formovania.

TRETIA ČASŤ monografie sa zaoberá Poradenskými zariadeniami a inštitúciami v rámci štyroch kapitol: Typy a charakteristika poradenských zařízení, Poradenské aktivity dalších institucí, Speciální potřeby a jejich financování, Příběhy k zamyšlení.

Táto časť práce je štruktúrovaná na podmienky Českej republiky, ktoré sú veľmi podobné so slovenskými. Postupne analyzuje obsah činnosti, poslanie a určité obmedzenie pre poradenské aktivity v rámci: rezortu školstva, mimo rezortu školstva, ako sú poradne pre manželstvo, rodinu a medziľudské vzťahy, občianske poradne, poradne pri organizáciách, resp. združeniach osôb so zdravotným postihnutím. Tie dopĺňa kazuistikami, ktoré pomáhajú efektívnejšiemu porozumeniu podstaty konkrétneho druhu poradenstva.

V rámci tejto kapitoly sa autor venuje Mediácii a sociálnej opore, v „špeciálnom poradenstve“. Nezabúda ani na poradenstvo na úrovni štátnej správy, v oblasti zdravotníctva, cirkevných zariadení a poradenstva prostredníctvom telefonickej krízovej intervencie.

Ucelenosť problematiky je doplnená (vzhľadom na obsiahlosť problematiky aspoň tézovite) základnými informáciami o Financovaní „špeciálnych“ potrieb.

Na záver monografie autor uznal za vhodné zaradiť Príbehy na zamyslenie (kazuistický tréning), ktoré sú v práci vybrané starostlivo, aby provokovali nielen profesionalitu, ale aj ľudskosť a nútili aplikovať (riešiť) podtóny etických rizík príbehu. Iste by nebolo na škodu a v tichosti verím, že autor uvažuje o príprave samostatného seminára (cvičebnice) v tejto oblasti pre študentov pripravujúcich sa na pomáhajúce profesie.

Záver:

V rámci svojich prednášok som v rámci mimoriadneho vzťahu učiteľ–študenti spomínala na svoje detstvo v malej slovenskej dedinke, kde som ako dieťa nevnímala inakosť, ale charakteristickosť toho-ktorého človeka žijúceho v mojom okolí s tým, že práve to, čím bol človek iným, tým to bol „práve ON a nikto iný“ a každý mal v kaleidoskope dediny svoje miesto, ktoré bolo uznávané a rešpektované. Teraz vidím v publikácii Libora Novosáda takéto vnímanie človeka prezentované odborným jazykom s vedeckým a ľudským zanietením ako potrebu dobrej medziľudskej komunikácie, spolužitia, vzťahov a pýtam sa sama seba: „Čo sa stalo? Iba to, že som dospela?“

Preto dávam aj touto cestou na vedomie, že sa dostáva medzi nás publikácia, ktorú pripravil veľký profesionál, pretože jej bude iste rozumieť pedagóg, študent, odborník z praxe, ale sukcesom je aj pre laikov a to je ten bonus navyše.

Anna ŽilováSdílet text:


Podobné zprávy

Inspirace Proč a jak posilovat přirozenou podporu
O čem se mluví Internet jako cesta pomoci: Internetové poradenství pro pomáhající profese
Akademické články Teorie a modely zdravotního postižení
Inspirace Prevence nadváhy je součástí zdravého životního stylu lidí na vozíku
Inspirace Naším cieľom je ochrana, rešpektovanie a podpora ľudských práv


0

Diskuze

Všechny komentáře

Zatím nebyl vložen žádný komentář

Vložit komentář

zapište číslo číslovkou: čtyři

... všechny zprávy

Nabídka nových knih

obalka
Blíž tě nepustím
Rolf Sellin
obalka
Minimalismus do ...
Aston Sanderson
obalka
Umění uměřenosti
Svend Brinkmann
obalka
Mateřský koučink
Jana Černá
obalka
Nic mi není! Pomoc ...
Xavier Amador
obalka
Všímavost a soucit ...
Jan Benda
obalka
Narušení
Susanna Kaysen

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace