Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Úvod » Recenze »

Ladislav Vaska

Služby zamestnanosti a vybrané aspekty sociálnej práce s nezamestnanými

ilustrační foto

Vydáno před 2 lety

Bratislava: IRIS – Vydavateľstvo a tlač, s.r.o., 2014.

Problematiku služieb zamestnanosti a práce s nezamestnanými v kontexte sociálnej práce je možné vymedziť  ako jednu z ťažiskových oblastí možného budúceho zamerania študentov sociálnej práce a príbuzných odborov. V rámci pôsobenia v službách zamestnanosti sa za posledné obdobie pri kontakte so študentmi (sociálnej práce a príbuzných odborov) v rámci ich praxe a stáží dostáva do popredia nižšia schopnosť prepájania teoretických poznatkov získaných v rámci vzdelávania v praxi.  Práve z tohto dôvodu je učebnica Ladislava Vasku „Služby zamestnanosti a vybrané aspekty sociálnej práce s nezamestnanými“ vítaným obohatením v možnosti odbornej prípravy a štúdia adeptov pripravujúcich sa na profesie v sociálnej oblasti.

Autor v rámci obsahu publikovanej vysokoškolskej učebnice približuje ucelený pohľad na aspekty sociálnej práce v oblasti služieb zamestnanosti, pričom jednotlivé časti publikácie (kapitoly) tvoria logický a na seba nadväzujúci kontext. Z metodologického hľadiska je učebnica vhodne spracovaná a približuje aktuálne zdroje poznania podľa požadovanej normy. Formálne spracovanie učebnice spĺňa požadované kritéria, odborný text, jednotlivé odkazy a vysvetlivky  sú adekvátne spracované pre potreby a úroveň cieľovej skupiny, pre ktorú je učebnica určená.

V úvodných kapitolách (I. – III.) sa autor zameriava na teoretické vymedzenie nosných pojmov ako sú politika zamestnanosti, služby zamestnanosti, trh práce, zamestnanosť a nezamestnanosť. V rámci I. kapitoly autor podáva obraznú deskripciu systému trhu práce, služieb zamestnanosti a ich systému inštitucionálneho zabezpečenia v rámci Slovenskej republiky. Zameriava sa aj na oblasť politiky zamestnanosti. V tejto kapitole sa pozitívne javí voľba obsahovej štruktúry, ktorá tvorí systematický, na seba nadväzujúci celok. Umožňuje čitateľom nadobudnúť ucelený teoretický prehľad o trhu práce, systéme politiky zamestnanosti a služieb zamestnanosti v rámci Slovenskej republiky.

Široký priestor v rámci II. kapitoly venuje autor pojmu nezamestnanosť. V teoretickom ponímaní sprístupňuje komplexný prehľad foriem nezamestnanosti a jej typológiu. Takto spracovaný teoretický rámec a vymedzenie pojmu nezamestnanosť prináša priestor pre nadväznosť v rámci ďalšieho teoretického vymedzenia pojmu nezamestnanosť v rovine príčiny – dôsledky.  

Kapitola číslo III. približuje príčiny a dôsledky nezamestnanosti. V tejto časti autor prináša vyvážené a aktuálne zdroje informácií v teoretickom i praktickom ponímaní pojmu nezamestnanosť. V rámci uvádzaných a citovaných zdrojov informácií významne približuje aj pohľady z praxe, čo hodnotíme pozitívne z pohľadu obohatenia pre študentov.

Nosnú časť publikácie tvoria kapitoly IV. a V., ktoré približujú vybrané aspekty sociálnej práce s nezamestnanými. V rámci IV. kapitoly sa autor adresne zameriava na  možnosť uplatnenia sociálnej práce v oblasti služieb zamestnanosti a možnosti práce sociálneho pracovníka. V teoretickom kontexte vhodne približuje ciele sociálnej práce v oblasti služieb zamestnanosti. Nadväzuje na jej etapy práce s klientom a významne sa  zameriava na deskripciu uplatňovania foriem, metód a techník sociálnej práce v službách zamestnanosti. Aj v tejto časti autor významne približuje aktuálne zdroje informácií a cituje aktuálne zdroje. Popis jednotlivých foriem, metód a techník je spracovaný adekvátne z pohľadu adresnosti publikácie. Vysoko pozitívne vnímame komplexnosť poňatia sociálneho poradenstva v službách zamestnanosti, čo nie vždy korešponduje s názorovým vnímaním odbornej verejnosti a výrazným obmedzovaním pojmu sociálne poradenstvo len na oblasť sociálnych služieb a pôsobnosti zákona č.448/2008 Z.z. „o sociálnych službách“.

Obsahové zameranie V. kapitoly prináša popis jednej z foriem individuálnej práce v rámci poradenského procesu – individuálneho akčného plánu. Sprístupňuje jeho teoretické vymedzenie v rovine úlohovo orientovaného prístupu, čo výrazne napomáha objasniť jeho obsahovú podstatu a zameranie. Prostredníctvom sprístupnenia jednotlivých etáp poradenského procesu podáva autor deskripciu aplikácie tohto  nástroja pre prácu s nezamestnaným klientom v podmienkach činnosti úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Vhodne uvádza jeho právne vymedzenie v zmysle zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, ktorý vymedzuje realizáciu individuálneho akčného plánu v podmienkach poskytovania odborných poradenských služieb (§ 43 uvedeného zákona). Spracovanie tejto kapitoly umožňuje čitateľom nadobudnúť predstavu o podstate a uplatňovaní tohto nástroja v rámci individuálnej formy poradenstva v činnosti úradov práce, sociálnych vecí a rodiny pre cieľovú skupinu uchádzačov o zamestnanie.

Publikácia Ladislava Vasku je výrazným obohatením v oblasti vzdelávania a prípravy budúcich sociálnych pracovníkov  a pracovníkov v tzv. „pomáhajúcich profesiách“. Prináša ucelený prehľad v kontexte fungovania trhu práce, politiky zamestnanosti, systému služieb zamestnanosti a sprístupňuje pohľad na vybrané aspekty sociálnej práce s nezamestnanými. Výrazným pozitívom publikácie je sprístupnenie aktuálnych zdrojov informácií (citácií), ktoré autor uvádza. Ako pozitívum sa javí forma prezentovania obsahu učebnice, ktorá je v súlade v použitou „odbornou terminológiou“ autora, pričom obsahový rámec ostáva prístupný vnímaniu cieľovej skupine.

Milan Gergel,
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen,
externý doktorand PF KU v Ružomberku
 
Anna Žilová,
profesorka Pedagogickej fakulty
Katolíckej univerzity v Ružomberku


Sdílet text:


Podobné zprávy

Akademické články Možnosti riešenia dlhodobej nezamestnanosti prostredníctvom dobrovoľníckych aktivít
Inspirace Jak na skupinové kariérové poradenství
O čem se mluví Tomáš Sirovátka: Řešení nezaměstnanosti po česku: dvacet miliard na dávky a tři miliardy na přímou práci s nezaměstnanými
O čem se mluví Nezaměstnanost
O čem se mluví Prečo byť pasívny a nikdy sa nezamestnaťDiskuze

Všechny komentáře

Zatím nebyl vložen žádný komentář

Vložit komentář

zapište číslo číslovkou: dva

... všechny zprávy

Nabídka nových knih

obalka
Člověk, jaký je
Alfred Adler
obalka
Na vnitřní vlně
Anke Precht
obalka
Když už na ničem...
Bev Cobain
obalka
Nedostupný otec
Sarah S. Rosenthal
obalka
Kniha rozhodnutí
Mikael Krogerus...
obalka
Muž, který...
David Adam
obalka
Jenom já...
Andrea Jolander

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace